Regulamin

Regulamin serwisu

I. Przepisy wstępne i definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. Regulamin – określony przez Usługodawcę regulamin w rozumieniu przepisów Ustawy;

 2. Reklamy - wszelkie materiały o charakterze reklamowym, promocyjnym czy też marketingowym zamieszczane w Serwisie przez Usługodawcę lub osoby trzecie;

 3. Serwis – serwis internetowy wydawany i udostępniany przez Usługodawcę pod aktualnym adresem www.pregnavita.com oraz pod adresami będącymi przekierowaniem do tego adresu.

 4. Treści – wszelkie treści bez względu na ich formę i sposób przekazu udostępniane przez Usługodawcę w ramach Serwisu;

 5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

 6. Usługodawca – JOANNA SURÓWKA prowadząca działalność gospodarczą jako SYMBIOLIFE Joanna Surówka z siedzibą w Kuźniczysku, ul. Kuźnicza 3, 55-100 Trzebnica, NIP: 9151677082.

§ 1

ŚWIADCZENIE USŁUG W SERWISIE

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy nieodpłatnie na rzecz wszystkich Użytkowników usługi nieodpłatnego pobierania, dostarczania newsletterów; przekierowania z Serwisu do strony sklepu; umożliwiania zamieszczania komentarzy; udostępniania lub pobierania treści przydatnych; korzystania z kalkulatorów, wyszukiwarek i opiniowania.

 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi dostarczania newsletterów następuje na podstawie odrębnego regulaminu.

 3. Usługobiorcę w ramach korzystania z Usług obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. Rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptację niniejszego Regulaminu.

 5. Do korzystania z Serwisu przez Użytkowników nie jest wymagane spełnienie żadnych dodatkowych warunków formalnych poza akceptacją niniejszego Regulaminu.

 6. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu

§ 2

CELE SERWISU

 1. Treści udostępniane w Serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym, pomocnym w trakcie problemów z płodnością. Informacje zostały oparte na źródłach, które Usługodawca uznaje za rzetelne i sprawdzone oraz na opiniach Użytkowników.

 2. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Usługodawcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność tych Treści, jak również za ich przydatność lub skuteczność dla określonych działań Usługobiorców. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem Treści ponosi Użytkownik.

 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z użytkowaniem i wykorzystaniem Treści.

§ 3

OPINIE

 1. Usługobiorcy mogą zamieszczać w Serwisie opinie i komentarze.

 2. Zamieszczenie opinii wymaga podania przez Użytkownika danych takich: imię lub pseudonim oraz adres poczty elektronicznej.

 3. W celu zamieszczenia wypowiedzi Usługobiorca może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail, daty wizyty w konkretnej placówce, dowolnego oznaczenia Użytkownika (imię i nazwisko lub pseudonim).

 4. Zamieszczanie przez Użytkowników komentarzy z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników w komentarzach:

a) treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, w tym wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc;

b) treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe (w tym zawierających wulgaryzmy, treści którymi obraża się inne osoby lub atakuje je personalnie, podszywa się pod inne osoby, treści stanowiących spam itp.);

c) przekazów reklamowych,

d) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej, do których rozpowszechniania Usługobiorcy nie jest uprawniony;

 1. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Usługodawca upoważniony jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:

 1. stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej transakcji (dotyczącą tego samego numeru zamówienia),

 2. odnosi się do innej placówki, lekarza niż opiniowany,

 3. została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,

 4. narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie,

 5. narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne, narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,

 6. jest wyłącznie streszczeniem filmu, książki lub płyty itp.,

 7. jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników.

§ 4

REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych Usług, zgłosić błąd w Serwisie lub propozycję zmiany jego funkcjonalności wyznaczonego przez Administratora Serwisu na adres e-mail: kontakt@pregnavita.com.

 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.

§ 5

NIELEGALNE TREŚCI I TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM 

Treści nielegalne

1. Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o Usługach Cyfrowych w zakresie dotyczącym Serwisu.  

2. Klient co do zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas korzystania ze Serwis, chyba że Regulamin wymaga podania określonych danych.

3. Klient może mieć możliwość dodania opinii lub komentarza w Serwisie korzystając z narzędzi udostępnionych w tym celu przez Serwis. W każdym wypadku dostarczania treści przez Usługodawcę jest on zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

4. Serwis wyznacza adres poczty elektronicznej  kontakt@pregnavita.com jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Serwisu z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Serwisem drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych .

5. Serwis wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.

6. Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych: Na adres poczty elektronicznej kontakt@pregnavita.com dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić  obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.

7. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. Tj.(1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne Treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

8. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Serwis przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

9. Serwis obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Serwisu:

a) obowiązek korzystania ze Serwisu w tym do zamieszczania treści (np. w ramach opinii lub komentarzy), zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;

b) obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;

c) zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Treści;

d) zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Serwisu;

e) zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;

f) obowiązek korzystania ze Serwisu w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Serwisu lub osób trzecich.

Działania Serwisu w związku z nielegalnymi treściami.

1. Serwis zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez Usługobiorców na stronę Serwisu. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Usługodawcy lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie.

2. Moderowanie może odbywać się ręcznie  lub opierać się na zautomatyzowanych  narzędziach ułatwiających  identyfikację Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem.

3. Serwis realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.

4. Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Serwis na podstawie otrzymanego zgłoszenia mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej Serwisu.

§ 6

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa do Treści w Serwisie są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, które na podstawie współpracy z Usługodawcą udostępniły mu Treści.

 2. Treści podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 3. Korzystanie z Treści udostępnionych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do tych Treści.

 4. Zabronione jest w szczególności dokonywanie celach komercyjnych kopiowania, modyfikowania lub transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Treści lub ich fragmentów, pobieranie Treści i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub we fragmentach bez oznaczenia źródła pochodzenia.

 5. Użytkownik może korzystać z Treści w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM: 1.08.2023 r.

AKTUALIZACJA REGULAMINU Z DNIEM:17.02.2024 r.