Regulamin

Regulamin serwisu

I. Przepisy wstępne i definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. Regulamin – określony przez Usługodawcę regulamin w rozumieniu przepisów Ustawy;

 2. Reklamy - wszelkie materiały o charakterze reklamowym, promocyjnym czy też marketingowym zamieszczane w Serwisie przez Usługodawcę lub osoby trzecie;

 3. Serwis – serwis internetowy wydawany i udostępniany przez Usługodawcę pod aktualnym adresem www.pregnavita.com oraz pod adresami będącymi przekierowaniem do tego adresu.

 4. Treści – wszelkie treści bez względu na ich formę i sposób przekazu udostępniane przez Usługodawcę w ramach Serwisu;

 5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

 6. Usługodawca – JOANNA SURÓWKA prowadząca działalność gospodarczą jako SYMBIOLIFE Joanna Surówka z siedzibą w Kuźniczysku, ul. Kuźnicza 3, 55-100 Trzebnica, NIP: 9151677082.

§ 1

ŚWIADCZENIE USŁUG W SERWISIE

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy nieodpłatnie na rzecz wszystkich Użytkowników usługi nieodpłatnego pobierania, dostarczania newsletterów; przekierowania z Serwisu do strony sklepu; umożliwiania zamieszczania komentarzy; udostępniania lub pobierania treści przydatnych; korzystania z kalkulatorów, wyszukiwarek i opiniowania.

 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi dostarczania newsletterów następuje na podstawie odrębnego regulaminu.

 3. Usługobiorcę w ramach korzystania z Usług obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. Rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptację niniejszego Regulaminu.

 5. Do korzystania z Serwisu przez Użytkowników nie jest wymagane spełnienie żadnych dodatkowych warunków formalnych poza akceptacją niniejszego Regulaminu.

 6. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu

§ 2

CELE SERWISU

 1. Treści udostępniane w Serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym, pomocnym w trakcie problemów z płodnością. Informacje zostały oparte na źródłach, które Usługodawca uznaje za rzetelne i sprawdzone oraz na opiniach Użytkowników.

 2. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Usługodawcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność tych Treści, jak również za ich przydatność lub skuteczność dla określonych działań Usługobiorców. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem Treści ponosi Użytkownik.

 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z użytkowaniem i wykorzystaniem Treści.

§ 3

OPINIE

 1. Usługobiorcy mogą zamieszczać w Serwisie opinie i komentarze.

 2. Zamieszczenie opinii wymaga podania przez Użytkownika danych takich: imię lub pseudonim oraz adres poczty elektronicznej.

 3. W celu zamieszczenia wypowiedzi Usługobiorca może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail, daty wizyty w konkretnej placówce, dowolnego oznaczenia Użytkownika (imię i nazwisko lub pseudonim).

 4. Zamieszczanie przez Użytkowników komentarzy z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników w komentarzach:

a) treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, w tym wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc;

b) treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe (w tym zawierających wulgaryzmy, treści którymi obraża się inne osoby lub atakuje je personalnie, podszywa się pod inne osoby, treści stanowiących spam itp.);

c) przekazów reklamowych,

d) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej, do których rozpowszechniania Usługobiorcy nie jest uprawniony;

 1. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Usługodawca upoważniony jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:

 1. stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej transakcji (dotyczącą tego samego numeru zamówienia),

 2. odnosi się do innej placówki, lekarza niż opiniowany,

 3. została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,

 4. narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie,

 5. narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne, narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,

 6. jest wyłącznie streszczeniem filmu, książki lub płyty itp.,

 7. jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników.

§ 4

REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych Usług, zgłosić błąd w Serwisie lub propozycję zmiany jego funkcjonalności wyznaczonego przez Administratora Serwisu na adres e-mail: kontakt@pregnavita.com.

 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.

§ 5

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa do Treści w Serwisie są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, które na podstawie współpracy z Usługodawcą udostępniły mu Treści.

 2. Treści podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 3. Korzystanie z Treści udostępnionych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do tych Treści.

 4. Zabronione jest w szczególności dokonywanie celach komercyjnych kopiowania, modyfikowania lub transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Treści lub ich fragmentów, pobieranie Treści i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub we fragmentach bez oznaczenia źródła pochodzenia.

 5. Użytkownik może korzystać z Treści w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM: 1.08.2023 r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.