Regulamin konkursu: RANKING PLACÓWEK. OCEŃ I WYGRAJ!

§1. Postanowienia Ogólne

1.   Organizatorem Konkursu jest firma SYMBIOLIFE Joanna Surówka dalej zwana „Organizatorem”.

2.   Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.   Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.12.2023 r i trwa do 14.02.2024 r. 

4.   Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

§2. Udział w Konkursie i zasady

1.   Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.   W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna zwana dalej Uczestnikiem, która:
a)   zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie.
b)   ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3.   Zadanie konkursowe polega na wykonaniu czynności takiej jak:
a)   wypełnienie ankiety dotyczącej placówki, w której leczył się Uczestnik,
b)   podanie swojego adresu mailowego,
c)   udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Jakie rady lub wsparcie chciałabyś/chciałbyś przekazać innym osobom, które również zmagają się z niepłodnością?”,
d)   polubienie naszego profilu na Facebooku lub Instagramie lub TikToku.

§3.  Zasady ogólne oraz wybór zwycięzcy

1.   W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają w całości zadanie konkursowe podane w §2 pkt 3.

2.   Uczestnik może wziąć udział w konkursie więcej niż 1 raz i może wiele razy oceniać placówki/wypełniać ankiety/ dzielić się opiniami.

3.    Zwycięzcami będę osoby, które napisały najlepsze rady dla par starających się o dziecko. Organizator wybierze najlepszy opis, który mógłby być przewodnikiem/poradnikiem dla innych par starających się o dziecko.

4.   Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w konkursie wykonanych zadań, których Uczestnicy:
a)   nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b)   działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie: Facebook, Instagram, TikTok,
c)   tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie: Facebook, Instagram, TikTok,
d)   naruszają regulamin serwisu: Facebook, Instagram, TikTok,
e)   użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

5.   Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

6.   Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz, że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

7.   Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego adresu mailowego bądź nicku w celu ogłoszenia Zwycięzcy.

§4.  Nagroda

1.   W Konkursie wyłonionych będzie 20 Zwycięzców. 

2.   Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody: para skarpet.

2.   Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

3.   Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez ogłoszenie Zwycięzcy w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, TikTok oraz stronie internetowej www.pregnavita.com

4.   Fundatorem Nagród jest Organizator.

§5.  Reklamacje

1.   Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs” na adres e-mail: kontakt.pregnavita.com 

2.   Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

3.   Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację poprzez wiadomość e-mail.

2.   Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

3.   Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację poprzez wiadomość e-mail.

§6. Dane Osobowe

1.   Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres: kontakt.pregnavita.com 

2.   Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3.   Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

4.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże adres e -mail stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

5.   Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6.   W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: kontakt.pregnavita.com 

7.   Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych.